MOSiW

stadion miejski

logo stadionu miejskiego

O Stadionie

Aktualności

Regulamin

Wynajem i Cennik

GALERIA

Stadion Miejski w Międzyrzeczu

O STADIONIE

AKTUALNOŚCI

aktualności ze stadionu

PRACA!

Szczegoły: B.I.P Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku...

Mały Międzyrzecki Bieg Niepodległości

To już kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, podczas której organizujemy kolejny...

W Dniu Wszystkich Świętych obiekty MOSiW będą nieczynne

Informujemy, że w dniu 01.11.2023 r. (Dzień Wszystkich Świętych) obiekty MOSiW tj. Pływalnia Miejska...

Międzyrzecki Bieg Niepodległości 2023

VII Bieg Niepodległości Międzyrzecz odbędzie się w dniu 11 listopada 2023 roku (sobota) w...

Biegowa Bitwa Miast

15.06.2023 r. – Stadion Miejski w Międzyrzeczu Szczegóły – Facebook Międzyrzecki Ośrodek...

REGULAMIN

Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
 
Zasady ogólne
 • 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu, ul. Mieczysława Mikuły 1.
  Szczegółowe godziny funkcjonowanie stadionu zamieszczone są na tablicach informacyjnych. 
 • 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników, gości stadionu i uczestników imprez.
  Wraz z wejściem na teren stadionu każdy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszystkich pozostałych zasad bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, jak również w przypadku imprez masowych do stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 • 3. Stadion jest monitorowany.
 • 4. Właścicielem stadionu w Międzyrzeczu jest Gmina Międzyrzecz.
 • 5. Zarządcą stadionu jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu (MOSiW).
 • 6. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych zgodnie z ustalonym harmonogramem przez zarządcę.
 • 7. Osobom nieupoważnionym przebywanie na terenie obiektu poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione.
 • 8. Zarządca obiektu może, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub innymi ważnymi powodami ograniczyć korzystanie z obiektu w całości lub z jego części.
 • 9. Za korzystanie ze stadionu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem określonym w Zarządzeniu Burmistrza Międzyrzecza.
 • 10. Ze stadionu mogą korzystać w szczególności:
  • a) mieszkańcy Gminy Międzyrzecz
  • b) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej
  • c) szkoły i przedszkola z terenu Gminy Międzyrzecz, w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora
  • d) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora
  • e) instytucje i przedsiębiorstwa.
 • 11. Osoby małoletnie do lat 13 mogą pozostawać na terenie stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.
 • 12. Korzystać z boisk stadionu mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne w odpowiednim obuwiu piłkarskim przeznaczonym do stosowania na trawie lub boisku o sztucznej/syntetycznej nawierzchni zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zarządcę.
 • 13. Szkoły, przedszkola, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej oraz grupy zorganizowane zobowiązane są prowadzić zajęcia pod kierunkiem nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
 • 14. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprezy odpowiada organizator.
 • 15. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się przede wszystkim poleceniom pracowników stadionu, służb porządkowych i osób upoważnionych.
 • 16. Za rzeczy pozostawione na stadionie, zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 • 17. Korzystający ze stadionu zobowiązani są do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom MOSiW.
 • 18. Widzowie powinni stosować się w szczególności do zarządzeń organizatora, służb porządkowych oraz zaleceń spikera stadionu.
 • 19. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek zobowiązane będą do opuszczenia obiektu stadionu.
 • 20. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją stadionu oraz terminami, harmonogramem imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje zarządca obiektu.
 • 21. Za zgodą zarządcy obiektu na stadionie mogą być organizowane imprezy. Przy organizowaniu imprez masowych organizator musi uzyskać wymagane prawem stosowne pozwolenia.
Zasady szczegółowe dotyczące przebywania na obiekcie stadionu
 • 22. W czasie trwania np. zawodów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych do obowiązków organizatora należy w szczególności:
  • a) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy
  • b) niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub pod wpływem substancji psychoaktywnych, a także osób zamierzających wnieść na teren stadionu przedmioty wymienione w pkt 23
  • c) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia
  • d) zapewnienie drożności wejść na stadion i wyjść oraz dróg na terenie stadionu, w szczególności dróg ewakuacyjnych
  • e) ustalenie z zarządcą przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc
  • f) pokrycie wszelkich kosztów w związku z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.
 • 23. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu w szczególności:
  • a) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pociski
  • b) pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia
  • c) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału
  • d) ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych
  • e) urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu
  • f) wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
 • 24. Na terenie stadionu zakazuje się w szczególności:
  • a) niszczenia, uszkadzania lub usuwania elementów wyposażenia stadionu, a także korzystania z urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem
  • b) rzucania przedmiotami
  • c) palenia tytoniu i e-papierowsów oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychoaktywnych
  • d) poruszania się pojazdami za wyjątkiem pojazdów MOSiW i służb komunalnych
  • e) używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych i innych przedmiotów pirotechnicznych
  • f) używania wulgarnych lub obraźliwych słów
  • g) zachowań mających na celu obrazę lub naruszenie godności osobistej
  • h) przebywania w miejscach oznaczonych, jako niedostępne dla osób nieupoważnionych
  • i) wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy itp.
  • j) rozniecania ognia
  • k) niszczenia zieleni oraz zaśmiecania terenu stadionu
  • l) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów lub ogłoszeń bez zgody zarządcy
  • m) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi
  • n) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub usług
  • o) prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych
  • p) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących używających psów, jako przewodników).
Zasady korzystania z infrastruktury lekkoatletycznej
 • 25. Nawierzchnię bieżni można eksploatować tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym, które nie pozostawia podczas użytkowania zabrudzeń i zarysowań. 
 • 26. Nie należy biegać ze słuchawkami na uszach. 
 • 27. Na bieżni nigdy nie należy zatrzymywać się nagle. 
 • 28. Zmieniając tor, należy robić to bezpiecznie. 
 • 29. Odpoczywać należy poza torami. Tory służą tylko do biegania. Na odpoczynek, rozciąganie, picie itp. należy zejść z bieżni.  
 • 30. Urządzenia lekkoatletyczne, w szczególności skocznia wzwyż, o tyczce i rzutnie nie są dostępne dla osób indywidualnych.
  Z urządzeń tych korzystać mogą tylko osoby po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji i pod opieką osoby uprawnionej do wykonywania ćwiczeń na danych urządzeniach (trenera, instruktora LA czy nauczyciela WF).
 • 31. Podczas rzutów młotem, dyskiem i oszczepem niedozwolone są inne zajęcia na płycie stadionu i bieżni.
 • 32. W czasie zawodów lekkoatletycznych na bieżni i płycie stadionu mogą przebywać tylko sędziowie, zawodnicy i obsługa zawodów. 
 • 33. Z infrastruktury lekkoatletycznej stadionu mogą korzystać osoby tylko za zgodą i wiedzą obsługi stadionu i osoby te zobowiązane są do: 
  • a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z przyrządów lekkoatletycznych znajdujących się na wyposażeniu stadionu
  • b) utrzymania czystości i porządku. 
 • 34. Korzystającym z infrastruktury lekkoatletycznej stadionu zabrania się w szczególności: 
  • a) używania obuwia piłkarskiego (na bieżni lekkoatletycznej)
  • b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu np. motorower, deskorolka, rolki, motocykl, rower itp.
  • c) chodzenia po nawierzchni z kijkami nordic walking
  • d) ustawiania na bieżni jakichkolwiek przedmiotów o ostrych krawędziach i dużych naciskach punktowych itp.
  • e) niszczenia urządzeń sportowych
  • f) przeszkadzania w zajęciach i zakłócania porządku
  • g) rzucania na powierzchnię bieżni lekkoatletycznej gum do żucia i innych podobnych przedmiotów klejących.
 • 35. Korzystanie z infrastruktury lekkoatletycznej stadionu odbywa się za wcześniejszą zgodą zarządcy stadionu lub w oparciu o przyjęty harmonogram korzystania. 
 • 36. Za grupy trenujące w obszarze infrastruktury lekkoatletycznej pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy).
Postanowienia końcowe
 • 37. Pracownicy MOSiW mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z określonych urządzeń.
 • 38. Każda osoba niszcząca lub szpecąca infrastrukturę stadionu będzie pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej obejmującej między innymi obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez zarządcę na usunięcie szkody np. demontaż uszkodzonego urządzenia, zakupienia nowego elementu i jego zamontowanie. 
 • 39. Zarządca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone na stadionie w wyniku naruszenia zakazów ustalonych w szczególności w niniejszym regulaminie lub sprowokowanie na stadionie zamieszek albo uczestniczenie w nich.
 • 40. Organizator imprezy ma prawo do nie wpuszczenia lub do usuwania ze stadionu osób w szczególności będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i psychoaktywnych Osoby takie nie mają prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 • 41. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 42. Skargi i wnioski w sprawach funkcjonowania stadionu można składać w siedzibie MOSiW, Osiedle Kasztelańskie 8a, 66-300 Międzyrzecz, tel. 095 742 73 80, w dni robocze w godz. od 800 do 1500.

CENNIK


STADION MIEJSKI W MIĘDZYRZECZU –  CENNIK   (obowiązuje od 01.01.2023 r.)

Ustala się następujące stawki opłat za udostępnienie boiska

trawiastego – płyta główna na Stadionie Miejskim im. dr Adama Szantruczka w
Międzyrzeczu (brutto):

1)    udostępnienie
boiska dla klubów, stowarzyszeń, sekcji działających w dziedzinie sportu z
terenu Gminy Międzyrzecz na cele sportowe:

a) trening/mecz z możliwością korzystania z szatni (za 1
godz.) – 20,00 zł,

b) trening/mecz z możliwością korzystania z szatni i
oświetleniem boiska (za 1 godz.) – 25,00 zł;

2)    udostępnienie
boiska dla klubów, stowarzyszeń, sekcji działających w dziedzinie sportu z
terenu Gminy Międzyrzecz na cele sportowe – zorganizowane zajęcia treningowe
dla dzieci do 16 roku życia:

a) trening/mecz z możliwością korzystania z szatni (za 1
godz.) – 15,00 zł,

b) trening/mecz z możliwością korzystania z szatni i
oświetleniem boiska (za 1 godz.) – 22,00 zł;

3)    udostępnienie
boiska dla pozostałych kontrahentów z terenu Gminy Międzyrzecz nie działających
w dziedzinie sportu i rekreacji – na cele sportowe:

a)    trening/mecz (za
1 godz.) – 180,00 zł,

b)    trening/mecz wraz
z oświetleniem boiska (za 1 godz.) – 230,00 zł,

c)    opłata za
korzystanie z szatni – 35,00 zł;

4)    udostępnienie
boiska dla pozostałych kontrahentów spoza terenu Gminy Międzyrzecz na cele
sportowe:

a)    trening/mecz (za
1 godz.) – 310,00 zł,

b)    trening/mecz wraz
z oświetleniem boiska (za 1 godz.) – 380,00 zł,

c)    opłata za
korzystanie z szatni – 35,00 zł;

5)    szkoły z terenu
gminy Międzyrzecz – bezpłatnie.

 

§ 5. Ustala się następujące stawki opłat za udostępnienie
boiska o sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim im. dr Adama Szantruczka w
Międzyrzeczu (brutto):

1)    udostępnienie
boiska dla klubów, stowarzyszeń, sekcji działających w dziedzinie sportu z
terenu Gminy Międzyrzecz na cele sportowe:

a) trening/mecz z możliwością korzystania z szatni (za 1
godz.) – 16,00 zł,

b) trening/mecz z możliwością korzystania z szatni i
oświetleniem boiska (za 1 godz.) – 24,00 zł;

2)    udostępnienie
boiska dla klubów, stowarzyszeń, sekcji działających w dziedzinie sportu z terenu
Gminy Międzyrzecz na cele sportowe – zorganizowane zajęcia treningowe dla
dzieci do 16 roku życia:

a) trening/mecz z możliwością korzystania z szatni (za 1
godz.) – 1,00 zł,

b) trening/mecz z możliwością korzystania z szatni i
oświetleniem boiska (za 1 godz.) – 8,00 zł;

3)    udostępnienie
boiska dla pozostałych kontrahentów z terenu Gminy Międzyrzecz nie działających
w dziedzinie sportu i rekreacji:

a) trening/mecz (za 1 godz.) – 100,00 zł,

b) trening/mecz z oświetleniem boiska (za 1 godz.) – 130,00
zł,

c) opłata za korzystanie z szatni – 35,00 zł;

4)    udostępnienie
boiska dla pozostałych kontrahentów spoza terenu Gminy Międzyrzecz na cele
sportowe:

a)    trening/mecz (za
1 godz.) – 180,00 zł,

b)    trening/mecz z
oświetleniem boiska (za 1 godz.) – 220,00 zł,

c)    opłata za
korzystanie z szatni – 35,00 zł;

5)    udostępnienie
boiska na imprezy komercyjne:

a)    udostępnienie
boiska na imprezy komercyjne (za 1 godz.) – 400,00 zł,

b)    udostępnienie
boiska na imprezy komercyjne z oświetleniem (za 1 godz.) – 450,00 zł,

c)    opłata za
korzystanie z szatni – 35,00 zł;

6)    udostępnienie
boiska dla szkół z terenu gminy Międzyrzecz – bezpłatnie.

 § 6. Ustala  się następujące stawki opłat za udostępnienie powierzchni trawiastej – treningowej pomocniczo – na Stadionie Miejskim im. dr Adama Szantruczka w Międzyrzeczu (brutto):

1) Udostępnienie powierzchni dla klubów, stowarzyszeń, sekcji oraz grup mieszkańców działających w dziedzinie sportu z terenu Gminy Międzyrzecz na cele sportowe:

a) trening / zajęcia – bezpłatnie

b) trening / zajęcia z mozliwością korzystania z szatni  – 10,00 zł

§ 7. Ustala się następujące stawki opłat za udostępnienie bieżni lekkoatletycznej i pozostałej infrastruktury na Stadionie Miejskim im.  dr Adama Szantruczka w Międzyrzeczu (brutto):

1)    szkoły z terenu
gminy Międzyrzecz – bezpłatnie;

2)    osoby
indywidualne i grupy – mieszkańcy Gminy Międzyrzecz – bezpłatnie;

3)    udostępnienie
bieżni lekkoatletycznej dla kontrahentów spoza terenu Gminy Międzyrzecz (na
cele sportowe) grupowo:

a)    do 25 osób (za 1
godz.) – 50,00 zł,

b)    powyżej 25 osób
(za 1 godz.) – 75,00 zł,

c)    opłata za
oświetlenie bieżni (za 1 godz.) – 70,00 zł,

d)    opłata za
korzystanie z szatni – 35,00 zł;

4)    udostępnienie
bieżni lekkoatletycznej i urządzeń dla kontrahentów spoza terenu Gminy
Międzyrzecz (na cele sportowe) grupowo:

a)    do 25 osób (za 1
godz.) – 75,00 zł,

b)    powyżej 25 osób
(za 1 godz.) – 100,00 zł,

c)    opłata za
oświetlenie bieżni (za 1 godz.) – 70,00 zł,

d)    opłata za
korzystanie z szatni – 35,00 zł;

5)    udostępnienie
bieżni lekkoatletycznej i urządzeń na imprezy sportowe lub inne:

a)    udostępnienie
bieżni lekkoatletycznej i urządzeń na imprezy sportowe lub inne (za 1 godz.) –
300,00 zł,

b)    oświetlenie
bieżni (za 1 godz.) – 70,00 zł,

c)    opłata za
korzystanie z szatni – 35,00 zł.

 

§ 7. Ustala się następujące stawki opłat za usługi reklamowe
na obiektach (brutto).

1)    umieszczenie
tablicy, baneru reklamowego –  za 1 m2
powierzchni reklamowej (za miesiąc) liczonej proporcjonalnie do faktycznej
powierzchni – 30,00 zł;

2)    umieszczenie
ulotek, plakatów (za miesiąc):

a)    rozmiar do A4 –
10,00 zł,

b)    powyżej A4 i do
A3 – 20,00 zł,

c)    powyżej A3 –
25,00 zł.

MOSiW

Os. Kasztelańskie 8B

66-300 Międzyrzecz

woj. lubuskie

Kontakt

Dokumenty

Skip to content