MOSiW

stadion miejski

logo stadionu miejskiego

O Stadionie

Aktualności

Regulamin

Wynajem i Cennik

GALERIA

Stadion Miejski w Międzyrzeczu

O STADIONIE

AKTUALNOŚCI

V Międzyrzecki Bieg Niepodległości
30wrz.

V Międzyrzecki Bieg Niepodległości

Wydarzenie Gmina Międzyrzecz i Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku Cel imprezy:• uczczenie 103

Finał Pucharu Polski LZPN
31Maj

Finał Pucharu Polski LZPN

Szczegółowe informacje Wydarzenie Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku FORTUNA Pucharu Polski

Biegowa Bitwa Miast dla Międzyrzecza !!!
24Maj

Biegowa Bitwa Miast dla Międzyrzecza !!!

Międzyrzeczanie wygrali Sztafetową Bitwę Miast (21.05.2021 r.) , podczas której

REGULAMIN

Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
 
Zasady ogólne
 • 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu, ul. Mieczysława Mikuły 1.
  Szczegółowe godziny funkcjonowanie stadionu zamieszczone są na tablicach informacyjnych. 
 • 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników, gości stadionu i uczestników imprez.
  Wraz z wejściem na teren stadionu każdy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszystkich pozostałych zasad bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, jak również w przypadku imprez masowych do stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 • 3. Stadion jest monitorowany.
 • 4. Właścicielem stadionu w Międzyrzeczu jest Gmina Międzyrzecz.
 • 5. Zarządcą stadionu jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu (MOSiW).
 • 6. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych zgodnie z ustalonym harmonogramem przez zarządcę.
 • 7. Osobom nieupoważnionym przebywanie na terenie obiektu poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione.
 • 8. Zarządca obiektu może, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub innymi ważnymi powodami ograniczyć korzystanie z obiektu w całości lub z jego części.
 • 9. Za korzystanie ze stadionu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem określonym w Zarządzeniu Burmistrza Międzyrzecza.
 • 10. Ze stadionu mogą korzystać w szczególności:
  • a) mieszkańcy Gminy Międzyrzecz
  • b) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej
  • c) szkoły i przedszkola z terenu Gminy Międzyrzecz, w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora
  • d) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora
  • e) instytucje i przedsiębiorstwa.
 • 11. Osoby małoletnie do lat 13 mogą pozostawać na terenie stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.
 • 12. Korzystać z boisk stadionu mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne w odpowiednim obuwiu piłkarskim przeznaczonym do stosowania na trawie lub boisku o sztucznej/syntetycznej nawierzchni zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zarządcę.
 • 13. Szkoły, przedszkola, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej oraz grupy zorganizowane zobowiązane są prowadzić zajęcia pod kierunkiem nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
 • 14. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprezy odpowiada organizator.
 • 15. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się przede wszystkim poleceniom pracowników stadionu, służb porządkowych i osób upoważnionych.
 • 16. Za rzeczy pozostawione na stadionie, zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 • 17. Korzystający ze stadionu zobowiązani są do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom MOSiW.
 • 18. Widzowie powinni stosować się w szczególności do zarządzeń organizatora, służb porządkowych oraz zaleceń spikera stadionu.
 • 19. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek zobowiązane będą do opuszczenia obiektu stadionu.
 • 20. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją stadionu oraz terminami, harmonogramem imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje zarządca obiektu.
 • 21. Za zgodą zarządcy obiektu na stadionie mogą być organizowane imprezy. Przy organizowaniu imprez masowych organizator musi uzyskać wymagane prawem stosowne pozwolenia.
Zasady szczegółowe dotyczące przebywania na obiekcie stadionu
 • 22. W czasie trwania np. zawodów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych do obowiązków organizatora należy w szczególności:
  • a) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy
  • b) niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub pod wpływem substancji psychoaktywnych, a także osób zamierzających wnieść na teren stadionu przedmioty wymienione w pkt 23
  • c) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia
  • d) zapewnienie drożności wejść na stadion i wyjść oraz dróg na terenie stadionu, w szczególności dróg ewakuacyjnych
  • e) ustalenie z zarządcą przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc
  • f) pokrycie wszelkich kosztów w związku z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.
 • 23. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu w szczególności:
  • a) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pociski
  • b) pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia
  • c) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału
  • d) ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych
  • e) urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu
  • f) wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
 • 24. Na terenie stadionu zakazuje się w szczególności:
  • a) niszczenia, uszkadzania lub usuwania elementów wyposażenia stadionu, a także korzystania z urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem
  • b) rzucania przedmiotami
  • c) palenia tytoniu i e-papierowsów oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychoaktywnych
  • d) poruszania się pojazdami za wyjątkiem pojazdów MOSiW i służb komunalnych
  • e) używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych i innych przedmiotów pirotechnicznych
  • f) używania wulgarnych lub obraźliwych słów
  • g) zachowań mających na celu obrazę lub naruszenie godności osobistej
  • h) przebywania w miejscach oznaczonych, jako niedostępne dla osób nieupoważnionych
  • i) wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy itp.
  • j) rozniecania ognia
  • k) niszczenia zieleni oraz zaśmiecania terenu stadionu
  • l) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów lub ogłoszeń bez zgody zarządcy
  • m) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi
  • n) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub usług
  • o) prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych
  • p) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących używających psów, jako przewodników).
Zasady korzystania z infrastruktury lekkoatletycznej
 • 25. Nawierzchnię bieżni można eksploatować tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym, które nie pozostawia podczas użytkowania zabrudzeń i zarysowań. 
 • 26. Nie należy biegać ze słuchawkami na uszach. 
 • 27. Na bieżni nigdy nie należy zatrzymywać się nagle. 
 • 28. Zmieniając tor, należy robić to bezpiecznie. 
 • 29. Odpoczywać należy poza torami. Tory służą tylko do biegania. Na odpoczynek, rozciąganie, picie itp. należy zejść z bieżni.  
 • 30. Urządzenia lekkoatletyczne, w szczególności skocznia wzwyż, o tyczce i rzutnie nie są dostępne dla osób indywidualnych.
  Z urządzeń tych korzystać mogą tylko osoby po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji i pod opieką osoby uprawnionej do wykonywania ćwiczeń na danych urządzeniach (trenera, instruktora LA czy nauczyciela WF).
 • 31. Podczas rzutów młotem, dyskiem i oszczepem niedozwolone są inne zajęcia na płycie stadionu i bieżni.
 • 32. W czasie zawodów lekkoatletycznych na bieżni i płycie stadionu mogą przebywać tylko sędziowie, zawodnicy i obsługa zawodów. 
 • 33. Z infrastruktury lekkoatletycznej stadionu mogą korzystać osoby tylko za zgodą i wiedzą obsługi stadionu i osoby te zobowiązane są do: 
  • a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z przyrządów lekkoatletycznych znajdujących się na wyposażeniu stadionu
  • b) utrzymania czystości i porządku. 
 • 34. Korzystającym z infrastruktury lekkoatletycznej stadionu zabrania się w szczególności: 
  • a) używania obuwia piłkarskiego (na bieżni lekkoatletycznej)
  • b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu np. motorower, deskorolka, rolki, motocykl, rower itp.
  • c) chodzenia po nawierzchni z kijkami nordic walking
  • d) ustawiania na bieżni jakichkolwiek przedmiotów o ostrych krawędziach i dużych naciskach punktowych itp.
  • e) niszczenia urządzeń sportowych
  • f) przeszkadzania w zajęciach i zakłócania porządku
  • g) rzucania na powierzchnię bieżni lekkoatletycznej gum do żucia i innych podobnych przedmiotów klejących.
 • 35. Korzystanie z infrastruktury lekkoatletycznej stadionu odbywa się za wcześniejszą zgodą zarządcy stadionu lub w oparciu o przyjęty harmonogram korzystania. 
 • 36. Za grupy trenujące w obszarze infrastruktury lekkoatletycznej pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy).
Postanowienia końcowe
 • 37. Pracownicy MOSiW mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z określonych urządzeń.
 • 38. Każda osoba niszcząca lub szpecąca infrastrukturę stadionu będzie pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej obejmującej między innymi obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez zarządcę na usunięcie szkody np. demontaż uszkodzonego urządzenia, zakupienia nowego elementu i jego zamontowanie. 
 • 39. Zarządca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone na stadionie w wyniku naruszenia zakazów ustalonych w szczególności w niniejszym regulaminie lub sprowokowanie na stadionie zamieszek albo uczestniczenie w nich.
 • 40. Organizator imprezy ma prawo do nie wpuszczenia lub do usuwania ze stadionu osób w szczególności będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i psychoaktywnych Osoby takie nie mają prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 • 41. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 42. Skargi i wnioski w sprawach funkcjonowania stadionu można składać w siedzibie MOSiW, Osiedle Kasztelańskie 8a, 66-300 Międzyrzecz, tel. 095 742 73 80, w dni robocze w godz. od 800 do 1500.

CENNIK

STADION MIEJSKI W MIĘDZYRZECZU – CENNIK

Stadion Miejski – boisko główne trawiaste.

Udostępnienie boiska dla klubów, stowarzyszeń, sekcji działających w dziedzinie sportu z terenu Gminy Międzyrzecz na cele sportowe:

 • trening / mecz z możliwością korzystania z szatni (14,00 zł za 1 godzinę)
 • trening / mecz z możliwością korzystania z szatni oraz oświetlenia boiska (19,00 zł za 1 godzinę)

Udostępnienie boiska dla pozostałych kontrahentów z terenu Gminy Międzyrzecz nie działających w dziedzinie sportu i rekreacji – na cele sportowe:

 • trening / mecz (150 zł za 1 godzinę)
 • trening / mecz wraz z oświetleniem boiska (200 zł za 1 godzinę)
 • opłata za korzystanie z szatni (30 zł)

Udostępnienie boiska dla pozostałych kontrahentów spoza terenu Gminy Międzyrzecz na cele sportowe:

 • trening / mecz (300 zł za 1 godzinę)
 • trening / mecz wraz z oświetleniem boiska (350 zł za 1 godzinę)
 • opłata za korzystanie z szatni (30 zł)

Szkoły z terenu Gminy Międzyrzecz (bezpłatnie).

 

Stadion Miejski – boisko ze sztuczną nawierzchnią.

Udostępnienie boiska dla klubów, stowarzyszeń, sekcji działających w dziedzinie sportu z terenu Gminy Międzyrzecz na cele sportowe:

 • trening / mecz z możliwością korzystania z szatni (13,00 zł za 1 godzinę)
 • trening / mecz z możliwością korzystania z szatni oraz oświetlenia boiska (19,00 zł za 1 godzinę)

Udostępnienie boiska dla pozostałych kontrahentów z terenu Gminy Międzyrzecz nie działających w dziedzinie sportu i rekreacji – na cele sportowe:

 • trening / mecz (70 zł za 1 godzinę)
 • trening / mecz wraz z oświetleniem boiska (100 zł za 1 godzinę)
 • opłata za korzystanie z szatni (30 zł)

Udostępnienie boiska dla pozostałych kontrahentów spoza terenu Gminy Międzyrzecz na cele sportowe:

 • trening / mecz (160zł za 1 godzinę)
 • trening / mecz wraz z oświetleniem boiska (190zł za 1 godzinę)
 • opłata za korzystanie z szatni (30 zł)

Udostępnienie boiska na imprezy komercyjne (380 zł za 1 godzinę)

 • udostępnienie boiska na imprezy komercyjne z oświetleniem (400 zł za 1 godzinę)
 • opłata za korzystanie z szatni (30 zł za 1 godzinę)

Szkoły z terenu Gminy Międzyrzecz (bezpłatnie).

 

Stadion Miejski – bieżnia lekkoatletyczna i pozostała infrastruktura.

Szkoły z terenu Gminy Międzyrzecz – bezpłatnie

Osoby indywidualne i grupy – mieszkańcy Gminy Międzyrzecz – bezpłatnie

Udostępnienie bieżni lekkoatletycznej i urządzeń dla kontrahentów spoza Gminy Międzyrzecz (na cele sportowe) grupowo:

 • do 25 osób (50 zł za 1 godzinę)
 • powyżej 25 osób (75 zł za 1 godzinę)
 • opłata za oświetlenie biezni (50 zł za 1 godzinę)
 • opłata za korzystanie z szatni (30 zł za 1 godzinę)

Udostępnienie bieżni lekkoatletycznej i urządzeń dla kontrahentów spoza terenu Gminy Międzyrzecz (na cele sportowe) grupowo:

 • do 25 osób (75 zł za 1 godzinę)
 • powyżej 25 osób (100 zł za 1 godzinę)
 • opłata za oświetlenie biezni (50 zł za 1 godzinę)
 • opłata za korzystanie z szatni (30 zł za 1 godzinę)

Udostępnienie bieżni lekkoatletycznej i urządzeń na imprezy sportowe lub inne (300 zł za 1 godzinę)

 • opłata za oświetlenie bieżni (50 zł za 1 godzinę)
 • opłata za korzystanie z szatni (30 zł za 1 godzinę)

Stawki opłat za usługi reklamowe na obiektach.

Umieszczenie tablicy, baneru reklamowego:

 • za 1 m² powierzchni reklamowej, liczone proporcjonalnie do faktycznej powierzchni ( 30 zł za miesiąc)
Umieszczenie ulotek, plakatów:
 • format A4 (10 zł za miesiąc)
 • format A3 (20 zł za miesiąc)
 • powyżej formatu A3 (25 zł za miesiąc)
Stawki opłat określone zarządzeniem mogą być:
 • pomniejszane maksymalnie o 30% dla grup zorganizowanych, jednostek edukacyjnych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przy składaniu ofert handlowych, a także przy wprowadzaniu ogólnych  stawek sezonowych lub okolicznościowych
 • w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych względami społecznymi, ekonomicznymi, stawki opłat mogą być ustalone indywidualnie, jak również może nastąpić zwolnienie z opłaty.
Ceny zawierają podatek VAT.

 

Stadion Miejski

ul. Mieczysława Mikuły 1

66-300 Międzyrzecz

woj. lubuskie

Godziny Otwarcia

 • od poniedziałku do piątku – w godz. 8:00 – 17:00
 • w sobotę  –  godz. 10:00 – 17:00
 • od poniedziałku do piątku – w godz. 8:00 – 18:00
 • w sobotę  godz. 10:00 – 17:00
 • od poniedziałku do piątku – w godz. 8:00 – 20:00
 • w sobotę – godz. 9:00 – 19:0
 • od poniedziałku do piątku – w godz. 8:00 – 21:00
 • w sobotę –  godz. 9:00 – 19:00
 • w miesiącach lipiec i sierpień może obowiązywać odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
  Zarządca obiektu może dokonać zmian godzin dostępności obiektu w szczególności ze względu na organizację zajęć i imprez sportowych (treningi i mecze piłkarskie, zawody lekkoatletyczne, zajęcia grup zorganizowanych).
  ​Podane godziny nie dotyczą MKS Orzeł oraz grup zorganizowanych, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji i zgodzie Zarządcy stadionu (MOSiW).

Kontakt

Media Społecznościowe

Plakat promocyjny na Dziecięcy Bieg Niepodległości
Skip to content