MOSiW

pływalnia miejska kasztelanka.

LOGO KASZTELANKA

O Pływalni

Aktualności

Regulamin

Wynajem i Cennik

Obowiązujące Stroje Kąpielowe

GALERIA

Pływalnia Miejska Kasztelanka w Międzyrzeczu

O PŁYWALNI

Pływalnia Miejska „Kasztelanka” powstała 5 grudnia 2009 roku przy Hali Widowiskowo-Sportowej na os. Kasztelańskim 8B w Międzyrzeczu.
Całkowita wartość obiektu wyniosła 22 mln zł w tym dofinansowanie 11 mln zł z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.W ramach inwestycji powstała kryta pływalnia wraz z zapleczem.

Jest to nowoczesny obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, na który składają się: basen pływacki o wymiarach 25 m x 12,5 m oraz cześć rekreacyjna. W jej skład wchodzą dwie niecki jacuzzi oraz basen rekreacyjny. Elementem części rekreacyjnej obiektu jest również zamknięta zjeżdżalnia wodna oraz brodzik dla dzieci.

Obiekt wyposażony jest w widownię na 93 miejsc siedzących oraz ok. 30 miejsc stojących. W części piwnicznej znajdują się pomieszczenia związane z technologią uzdatniania wody i wentylacji oraz zaplecze socjalne dla pracowników.

Obiekt  może jednorazowo pomieścić na hali basenowej ok. 100 osób. Obsługa klientów odbywa się za pomocą elektronicznego systemu dzięki czemu nie ma potrzeby wcześniejszej rezerwacji wstępu a czas przebywania na pływalni, w godzinach otwarcia jest nieograniczony.


Pływalnia posiada:

 • basen pływacki
 • basen rekreacyjny
 • brodzik dla dzieci
 • zjeżdżalnię rurową o długości 63 m wpadającą do basenu rekreacyjnego.
 • saunę fińską, która pomieści dwanaście osób.
 • jacuzzi

AKTUALNOŚCI

aktualności z pływalni

Komunikat z Wiosennych Zawodów Pływackich

17.04.2024 r. – Pływalnia Miejska Kasztelanka...

Ferie z MOSiW 2024 !

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, jak co roku, podczas ferii zimowych organizuje zajęcia...

Ferie z MOSiW 2024

Wodny tor przeszkód – Przez całe ferie !!! Korzystanie z wodnego toru w cenie biletu na basen, który...

Pływacka Bitwa Miast 2023

Już 19 listopada 2023 r. w godzinach 16:00 – 18:00, na Pływalni Miejskiej w Międzyrzeczu...

W Dniu Wszystkich Świętych obiekty MOSiW będą nieczynne

Informujemy, że w dniu 01.11.2023 r. (Dzień Wszystkich Świętych) obiekty MOSiW tj. Pływalnia Miejska...

REGULAMIN

 1. Pływalnia jest obiektem ogólnie dostępnym, zlokalizowanym w Międzyrzeczu os. Kasztelańskie 8.
 2. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialni są ratownicy, opiekunowie grup zorganizowanych oraz prowadzący zajęcia.
 3. Przed wejściem na teren pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z jej urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i instrukcjami użytkowania atrakcji pływalni oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie pływalni.
 4. Za korzystanie z pływalni pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 6. Na pływalnie nie będą wpuszczane osoby:
  • a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  • b) z otwartymi ranami,
  • c) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
  • d) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 7. Na terenie zabrania się:
  • a) palenie tytoniu i spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających,
  • b) wnoszenie opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • c) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,
  • d) używanie sprzętu ratowniczego i pływającego do innych celów niż jest przeznaczony,
  • e) bieganie po obejściach, dojściach i wpychania do wody innych użytkowników,
  • f) skakanie do wody z brzegu basenu i słupków startowych,
  • g) konsumpcja artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej,
  • h) wrzucanie do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  • i) niszczenia wyposażenia,
  • j) zanieczyszczanie wody basenowej poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych, używanie mydła i innych środków czyszczących,
  • k) hałasowanie,
  • l) fałszywego alarmowania i używania wszelkich sygnałów dźwiękowych, 
  • m) wprowadzania na teren obiektu zwierząt.
 8. Z pływalni mogą korzystać osoby:
  • a) grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
  • b) grupy instytucjonalne pod opieką osoby wskazanej w umowie,
  • c) osoby indywidualne,
  • d) pobyt grup zorganizowanych reguluje odrębny regulamin, z którym każdy opiekun grupy zobowiązany jest się zapoznać,
  • e) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 9. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 10. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom pływalni posiadają wymagane atesty oraz zapewniają bezpieczne ich użytkowanie pod warunkiem stosowania się do regulaminów.
 11. Pływalnia objęta jest kontrolą telewizji przemysłowej.
 12. Użytkownikom pływalni zaleca się niezabierania na teren obiektu wartościowych przedmiotów ze względu na ryzyko kradzieży lub zagubienia.
 13. Za rzeczy zagubione lub skradzione nieoddane do depozytu właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Przed wejściem na teren pływalni użytkownicy zobowiązani są do zmiany, w holu pływalni, obuwia na czyste obuwie plażowe, następnie skorzystać z szatni w holu i pozostawić tam okrycie wierzchnie wraz z obuwiem zewnętrznym.
 15. Osoby niepełnosprawne, poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim zobowiązane są do zmiany wózka na wózek basenowy.
 16. Wejście w strefę naliczania oraz przydział szafek odbywa się, przy użyciu urządzenia elektronicznego (pasek z wodoodpornym czujnikiem elektronicznym), który nabywa się w kasie.
 17. Wyjście z pływalni jest możliwe jedynie po uprzednim rozliczeniu się w kasie.
 18. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (komórki, zegarki, itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria).
 19. Osoby udające się na pływalnię powinni posiadać obuwie plażowe z tworzywa.
 20. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho – majtkach.
 21. Wszyscy znajdujący się na terenie pływalni muszą podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 22. Przy korzystaniu z sauny oraz atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i do automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych.
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 24. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie biletowej.
 1. Osoby udające się na halę basenową powinny posiadać czyste obuwie basenowe, tzw. „klapki”. Zabrania się wchodzenia do niecek basenowych w obuwiu.
 2. Przed wejściem na halę basenową, każdy użytkownik zobowiązany jest do starannego umycia całego ciała pod natryskiem oraz zdezynfekowania stóp.
 3. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy:
  • dla kobiet jedno lub dwuczęściowy,
  • dla mężczyzn tzw. kąpielówki ,
  • strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadać kieszeni, zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni np. zjeżdżalni, jacuzzi,
  • stroje kąpielowe wykonane z materiału zawierającego w swym składzie ponad 50% tworzywa sztucznego, podczas korzystania np. ze zjeżdżalni pod wpływem tarcia i podwyższonej temperatury mogą ulec uszkodzeniu, za co pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z hali basenowej tylko w specjalnych pielucho – majtkach.
 5. Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem, następnie zdezynfekować stopy.
 6. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z pływalni i jej urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia.
  Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z pływalni przez te osoby.
 7. Osoby nieumiejące pływać korzystają  ze stref dla osób nieumiejących pływać.
 8. Na hali basenowej zabrania się w szczególności:
  • biegania, podskakiwania
  • skoków do wody, z wyłączeniem zawodów sportowych i zajęć prowadzonych z instruktorem pływania,
  • spożywania żywności oraz żucia gumy
  • wszczynania fałszywych alarmów
  • pozostawiania małych dzieci bez opieki
  • używania przyniesionego sprzętu pływającego, w szczególności pontonów i materaców (za wyjątkiem sprzętu służącego do nauki pływania np.: dmuchane rękawki), chyba że są prowadzone zawody prowadzone przez MOSiW.
 9. W razie niebezpieczeństwa, zanieczyszczenia wody lub np. problemów technicznych na basenie ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody.
 10. Wszyscy znajdujący się na terenie hali basenowej muszą podporządkować się poleceniom ratowników pełniących dyżur.
 11. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca.
 12. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 13. MOSiW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania niniejszych zasad.
 1. Zjeżdżalnia jest dostępna dla wszystkich użytkowników pływalni – umiejących pływać, z zastrzeżeniem punktu 4.
 2. Prawo do korzystania ze zjeżdżalni mają osoby, które dokonały opłaty wstępu na pływalnię oraz spełniają warunki określone regulaminem pływalni i niniejszymi zasadami korzystania ze zjeżdżalni.
 3. Osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników oraz innych osób funkcyjnych pływalni.
 4. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni dzieciom do lat 8.
 5. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się biegania po schodach, przepychania, itp.
 6. Zauważone w trakcie zjazdu usterki techniczne zjeżdżalni należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
 7. Ślizgi winny być wykonywane z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa, i tak:
  • ślizg można rozpocząć pojedyńczo w chwili zapalenia się zielonego światła, po sprawdzeniu czy w rynnie płynie woda
  • zjazd powinien odbywać się w pozycji leżącej z nogami skierowanymi w dół
  • po zakończeniu ślizgu, należy natychmiast usunąć się sprzed wylotu rury, robiąc miejsce do „wodowania” następnemu użytkownikowi oraz należy bezzwłocznie opuścić lądowisko zjeżdżalni.
 8. Zabrania się w szczególności:
  • rozpoczynania ślizgu, gdy pali się czerwone światło
  • wskakiwania do rynny z rozbiegu
  • wykonywania ślizgu w pozycjach innych niż dozwolone
  • chwytania rękami rynny w czasie zjazdu, wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów czy „uprawiania” niebezpiecznych zabaw, np. wyścigów, zjazdów grupami
  • zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni
  • posiadania na ubiorze kąpielowym elementów metalowych.
 9. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
 10. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom m.in. ze schorzeniami serca i układu krążenia, epilepsją oraz szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia.
 11. Osobom, które nie przestrzegają postanowień niniejszych zasad, grozi zakaz dalszych zjazdów, a w przypadkach rażącego naruszenia zasad korzystania – wydalenie z hali basenowej.
 12. Ogólne zasady korzystania ze zjeżdżalni dodatkowo określa plansza informacyjna przy zjeżdżalni, z którą należy się zapoznać i postępować zgodnie z jej wskazaniami.
 13. Zabrania się wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów oraz powodowania niebezpiecznych sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu i innych osób korzystających ze zjeżdżalni.
 14. Osoby korzystające ze zjeżdżalni wodnej deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu urządzenia i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. 
 15. Osoby naruszające porządek lub zapisy niniejszych zasad będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 16. Korzystanie ze zjeżdżalni jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty.
 17. MOSiW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania niniejszych zasad.
 18. MOSiW zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji zapisów niniejszych zasad.
W celu stworzenia dzieciom i młodzieży szkolnej warunków bezpiecznego i przyjemnego spędzania czasu w obiekcie, nieodzowne jest zapewnienie ze strony organizatora – właściwej opieki i nadzoru przez upoważnionych do tego wychowawców lub opiekunów.
 1. Co najmniej jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 15 osób. W odniesieniu do grup  osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zależna jest od stanu niepełnosprawności podopiecznych.
 2. Grupy przedszkolne powinny korzystać przede wszystkim z brodzika do zabaw dziecięcych.
  Korzystanie przez dzieci przedszkolne z innych zbiorników wodnych w hali basenowej z wyłączeniem basenu sportowego może mieć miejsce wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. W czasie całego pobytu na terenie pływalni opiekunowie obowiązani są dopilnować, by uczestnicy grupy zachowywali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 4. Opiekunowie grup zorganizowanych wchodzą na halę basenową bezpłatnie.
 5. Opiekunowie w szczególności osób niepełnoletnich oraz niepełnosprawnych zobowiązani są przez cały pobyt w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
 6. Do obowiązków opiekunów grup w szczególności należy:
  • a) wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni
  • b) załatwienie w kasie pływalni wszystkich formalności związanych z wejściem na pływalnię oraz pobranie kluczyków od szafek odzieżowych oraz pasków z wodoodpornym czujnikiem elektronicznym
  • c) przekazanie pasków z kluczykami do szafek uczestnikom grupy oraz pouczenie o sposobie korzystania z szafek i pasków
  • d) wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek
  • e) przeprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń  natryskowych i sanitariatów
  • f) dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy pod prysznicami, wskazanie sanitariatów i toalet oraz zwrócenia uwagi na obowiązek korzystania z sanitariatów  i  toalet w  czasie całego pobytu w  hali basenowej
  • g) przeprowadzenie grupy z natrysków i sanitariatów do hali basenowej
  • h) zgłoszenie najbliższemu ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej
  • i) kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie  potrzeby działań zmierzających do utrzymania porządku oraz  przeciwdziałanie  przypadkom  niszczenia  mienia lub urządzeń  pływalni
  • j) zarządzanie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczenia natrysków i sanitariatów po upływie wyznaczonego czasu pobytu
  • k) dopilnowanie umycia całego ciała oraz zdezynfekowania stóp przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej
  • l) dopilnowanie opróżnienia i zamknięcia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich  rzeczy osobistych
  • m) zebranie od uczestników grupy, pasków z kluczykami od szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie pływalni
  • n) wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni.
 7.  W czasie całego pobytu grupy na pływalni opiekunowie grup zobowiązani są do kontrolowania  i nadzorowania właściwego i bezpiecznego korzystania przez uczestników grupy z urządzeń pływalni, zwłaszcza ze zjeżdżalni wodnej.
 8. MOSiW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania niniejszych zasad.
 9. MOSiW zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji zapisów niniejszych zasad.
 1. Każda osoba korzystając z jacuzzi ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi zasadami.
 2. Jacuzzi jest integralną częścią pływalni. Korzystających z niego obowiązuje regulamin ogólny pływalni oraz niniejsze zasady.
 3. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Osoby z dysfunkcjami układów, w szczególności krążeniowego lub oddechowego, powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 5. Z jacuzzi mogą korzystać dzieci od lat 3. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.
 7. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.
 8. W jednej wannie jacuzzi może jednorazowo przebywać 6 osób.
 9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z jacuzzi i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż schodkami,
  • użytkowania jacuzzi, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
  • wchodzenia do jacuzzi, gdy dostęp zamknięty jest łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny  widoczny sposób,
  • wpychania osób do wanien jacuzzi,
  • zatapiania kogokolwiek,
  • wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,
  • zanurzania głowy,
  • wylewania wody z jacuzzi,
  • siadania na obrzeżu niecki jacuzzi. 
 10. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i personelu technicznego pływalni.
 11. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem zasad korzystania i regulaminu odpowiedzialność ponosi jego sprawca.
 12. Osoby korzystające z jacuzzi deklarują pełna zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. 
 13. Osoby naruszające porządek lub zapisy niniejszych zasad będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 14. Korzystanie z jacuzzi jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty.
 15. MOSiW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania niniejszych zasad.
 16. MOSiW zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji zapisów niniejszych zasad.
 1. Z  sauny powinny korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 2. Z  sauny nie mogą korzystać w szczególności:
  • dzieci do lat 16,
  • osoby, które wcześniej (przed wejściem na basen) spożywały alkohol,
  • kobiety w ciąży,
  • kobiety w czasie menstruacji.
 3. Z sauny zaleca się korzystać w kostiumie bawełnianym. Korzystanie z sauny w stroju innym niż bawełniany spowodować może jego zniszczenie.
 4. Z sauny nie powinno się również korzystać bezpośrednio po wzmożonym wysiłku fizycznym.
 5. Przed „kąpielą” w saunie, ani w czasie jej trwania bezwzględnie zabrania się pić napojów alkoholowych.
 6. Do sauny wchodzi się po dokładnym umyciu ciała.
 7. Przed wejściem do strefy basenowej, po skorzystaniu z sauny, należy dokładnie umyć całe ciało pod natryskiem.
 8. W saunie należy w szczególności siedzieć na ręczniku, w zrelaksowanej pozycji, 
 9. Po opuszczeniu gorącego pomieszczenia zaleca się położyć w pozycji poziomej tak, aby krążenie mogło znowu się dostosować.
 10. Po opuszczeniu sauny, a wyjściem do strefy basenowej, istnieje bezwzględny nakaz umycia całego ciała.
 11. Po pobycie w saunie nie jest wskazane korzystanie z jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 12. Osoby niepełnoletnie, powyżej 16 roku życia, mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 13. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z sauny konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia wpływu sauny na stan zdrowia osób korzystających.
 14. W saunie zabronione jest wnoszenie i polewanie pieca elektrycznego: wodą, olejkami lub inną cieczą.
 15. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 16. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 17. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 18. Przed wejściem do sauny należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 19. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 20. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy.  
 21. Osoby naruszające porządek lub zapisy niniejszych zasad będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 22. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty.
 23. MOSiW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania niniejszych zasad.
 24. MOSiW zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji zapisów niniejszych zasad.

CENNIK


 CENNIK – OBOWIĄZUJE  od 01.01.2023 r.

 • 1)    szkoły podstawowe
  z terenu gminy Międzyrzecz od poniedziałku do piątku – grupy zorganizowane (za
  1 godzinę, za 1 osobę) – 3,00 zł;

  2)    bilet wstępu – od
  poniedziałku do piątku (za 1 osobę):

  a)    normalny (1 godzina
  – liczy się godzina wejścia):

  – w godzinach 8.00 – 15.00 – 16,00 zł,

  – po godzinie 15.00 – 17,00 zł,

  b)    ulgowy (1
  godzina):

  – dzieci i młodzież – 12,00 zł,

  – emeryci, renciści, inwalidzi – 13,50 zł,

  c)    dzieci do lat 4 –
  bezpłatnie,

  d)    rodzinny (2 dorosłych
  + dzieci od 4 lat do ukończenia 16 roku życia) – bez limitu czasu:

  – 2+1 – 90,00 zł,

  – 2+2 – 105,00 zł,

  – 2+3 – 120,00 zł,

  – 2+4 – 135,00 zł;

  3)    bilet wstępu –
  sobota, niedziela i święta (za 1 osobę):

  a)    normalny (1
  godzina) – 17,50 zł,

  b)    ulgowy (1 godzina):

  – dzieci i młodzież – 13,50 zł,

  – emeryci, renciści, inwalidzi – 15,00 zł,

  c)    dzieci do lat 4 –
  bezpłatnie,

  d)    rodzinny (2
  dorosłych + dzieci od 4 lat do ukończenia 16 roku życia) – bez limitu czasu:

  – 2+1- 92,00 zł,

  – 2+2 -108,00 zł,

  – 2+3 – 125,00 zł,

  – 2+4 – 140,00 zł;

  4)    uprawnieni do
  zakupu biletów ulgowych są dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku
  życia, emeryci i renciści po okazaniu ważnej legitymacji oraz niepełnosprawni
  po okazaniu stosownego orzeczenia lub zaświadczenia, wydanego przez upoważniony
  do tego organ, a także opiekun niepełnosprawnego dziecka do 16 roku życia i
  osoby ze znaczną niepełnosprawnością (opiekunem może być tylko osoba
  pełnoletnia);

  5)    dopłata za każde
  rozpoczęte 6 minut – 10% stawki;

  6)    opiekun grupy
  zorganizowanej (grupa zorganizowana to min. 10 osób) – wstęp bezpłatny
  (obowiązkowo 1 opiekun na 15 osób);

  7)    karnety (przy
  pierwszym zakupie karnetu doliczana jest kwota 20,00 zł za wydanie karnetu,
  który przechodzi na własność klienta i może być dowolnie ładowany):

  a)    złota karta 500
  (okres ważności 230 dni) – 420,00 zł,

  b)    350 (okres
  ważności 180 dni) – 300,00 zł,

  c)    230 (okres
  ważności 150 dni) – 200,00 zł,

  d)    145 (okres
  ważności 120 dni) – 130,00 zł,

  e)    100 (okres
  ważności 90 dni) – 90,00 zł,

  f)    50 (okres
  ważności 90 dni)- 45,00 zł;

  8)    sauna dostępna
  jest w cenie biletu wstępu, w godzinach określnych przez zarządcę pływalni;

  9)    gubienie lub
  zniszczenie paska z numerkiem i kluczykiem do szafki basenowej (za sztukę) –
  30,00 zł;

  10)  seniorom
  posiadającym imienną – Międzyrzecką Kartę Seniora nadaną przez Gminę
  Międzyrzecz, po okazaniu dowodu osobistego umożliwia się korzystanie z pływalni
  poprzez stosowanie dodatkowej zniżki w wysokości 1 zł od podstawowej ceny
  biletów ulgowych – ujętej w cenniku opłat za korzystanie z pływalni;

  11)  osoby posiadające
  Międzyrzecką Kartę Weterana nadaną przez Gminę Międzyrzecz, posiadają
  uprawnienia do dodatkowej zniżki w wysokości 1 zł od podstawowej ceny biletów
  normalnych – ujętej w cenniku opłat za korzystanie z pływalni;

  12)  rodzinom
  wielodzietnym, posiadającym Międzyrzecką Kartę Rodziny 3+ umożliwia się
  korzystanie z 50% zniżki za każdą godzinę pobytu na pływalni;

  13)  dzieci i młodzież
  szkolna oraz studenci do 26 roku życia w czasie ferii zimowych i wakacji, po
  okazaniu ważnej legitymacji (za 1 godzinę) – 9,50 zł;

  14)  pracownicy
  Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, po wykupieniu karnetu (za 1
  godzinę) – 6,00 zł;

  15)  zwalnia się z
  obowiązku ponoszenia opłat klasy sportowe– szkół podstawowych z terenu Gminy
  Międzyrzecz – prowadzące zajęcia w-f oraz klasy objęte innowacją pedagogiczną
  „Sport-moja pasja” z terenu Gminy Międzyrzecz;

  16)  uprawnienia
  wynikające z pkt: 10, 11,12, 13 i 14 nie łączą się i nie sumują się z innymi
  zniżkami i uprawnieniami.

   

  § 3. Ustala się następującą stawkę za wynajem salki
  konferencyjnej na Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” oraz Hali
  Widowiskowo-Sportowej (brutto za 1 godzinę) – 35,00 zł.

Ceny zawierają podatek VAT.

STROJE BASENOWE

Dopuszczalne stroje basenowe

MOSiW

Os. Kasztelańskie 8B

66-300 Międzyrzecz

woj. lubuskie

Kontakt

Skip to content