MOSiW

deklaracja dostępności

WCAG

Deklaracja dostępności serwisu  Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
 
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mosiw.pl
 • Data publikacji strony internetowej: 2016-12-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-07
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 
Treści niedostępne
 • filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji , napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
Wyłączenia
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-07
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Lisiecka.
 • E-mail: alisiecka@mosiw.pl
 • Telefon: 95 742 73 81
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
 • Adres: Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, Os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz
 • E-mail: administracja@mosiw.pl
 • Telefon: 95 742 73 80
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna

SIEDZIBA JEDNOSTKI
Hala Widowiskowo-Sportowa w Międzyrzeczu, os. Kasztelańskie 8a
Budynek dwukondygnacyjny.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście do biur administracji bezpośrednio z parkingu jest ogólnodostępne w godzinach pracy tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Do wejścia głównego na hale prowadzi droga pomiędzy budynkiem hali i pływalni.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda, z której można skorzystać po wcześniejszym zawiadomieniu obsługi obiektu.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze.
Biura administracji oraz obsługi znajdują się na parterze.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzu, na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych korzystających z hali i pływalni.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Pływalnia Miejska „Kasztelanka” w Międzyrzeczu, os. Kasztelańskie 8B
Budynek dwukondygnacyjny.
Do budynku prowadzi jedno wejście dostępne w godzinach otwarcia pływalni.
Dostęp do biura księgowości jest możliwy w godzinach pracy tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Do wejścia do budynku prowadzą schody z barierką umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się oraz zlokalizowana jest platforma do podjazdu osoby niepełnosprawnej wraz z wózkiem uruchamiana przez obsługę obiektu – telefon na kasę celem wezwania pomocy do podjazdu 95 742 73 71 .
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Przy wejściu do budynku umieszczony jest dzwonek przywoławczy dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem. 
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i wszystkie pomieszczenia dla korzystających z pływalni na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu pływalni.
Na obiekcie jest szatnia dla osób niepełnosprawnych z pełnym węzłem sanitarnym oraz zamienny wózek inwalidzki umożliwiający bezpieczny wstęp w strefę szatniowo-natryskową pływalni.
Na obiekcie znajduje się dźwig pozwalający przetransportować osobę niepełnosprawną do niecki basenu pływackiego.
Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych korzystających z hali i pływalni.
Do budynku tj. hol i biura księgowości można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Stadion Miejski im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu, ul. Mieczysława Mikuły 1
Budynek wielokondygnacyjny.
Do budynku w części zarządzanej przez jednostkę prowadzi jedno wejście, do którego należy przemieścić się przez bramkę na teren stadionu. Wejście do biura obsługi obiektu jest ogólnodostępne w godzinach pracy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i biuro obsługi znajdujące się na tym samym poziomie, co wejście.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
Tłumacz języka migowego – brak

 
Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności,
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne,
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści,
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka,
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych wersjach przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu], 3

MOSiW

Os. Kasztelańskie 8A

66-300 Międzyrzecz

woj. lubuskie

Kontakt

Media Społecznościowe

Skip to content