hala widowiskowo sportowa

logo hali sportowej w Międzyrzeczu

O Hali

Aktualności

Regulamin

Wynajem i Cennik

GALERIA

Hala Widowiskowo Sportowa w Międzyrzeczu

O HALI

Kompleks sportowo – rekreacyjny w Międzyrzeczu został wybudowany przy udziale środków Totalizatora Sportowego, Urzędu Miejskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, a oddany do użytkowania 25 czerwca 1999 roku.
Hala Widowiskowo – Sportowa posiada Nagrodę III Stopnia za najlepiej zaprojektowany i wykonany obiekt sportowy w kategorii hal sportowych o wymiarach areny 36m x 18m x 44m x 22m, nadaną przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
Ogólna powierzchnia całego kompleksu wynosi 3 200 m2, z czego 1 000 m2 stanowi powierzchnia z boiskami do wszystkich gier halowych.
Pozostała powierzchnia przypada na pomieszczenia sanitarno-socjalne, szatnie, biura administracji MOSiW oraz powierzchnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obiekt posiada 372 miejsca na trybunie głównej.
Podłoga na boisku hali wykonana została na bazie elastycznej konstrukcji, a pokryta jest wykładziną sportową LINODUR zapewniającą wysoką higienę i bezpieczeństwo.
Halę można podzielić na trzy boiska, na których można równocześnie prowadzić rozgrywki i zajęcia.
W ciągu zaledwie kilku minut halę sportową można przystosować do wielu dyscyplin sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis ziemny).

Budynek został przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych (dojazd, dźwig osobowy).
W obiekcie można organizować rozgrywki i obozy sportowe, imprezy kulturalne oraz okolicznościowe, a także szkolenia, seminaria.
Przy hali znajduje się Pływalnia Miejska “Kasztelanka” oraz boiska wielofunkcyjne “Orlik 2012”. Ponadto zlokalizowano tu parkingi dla samochodów osobowych oraz autobusów.
Zajęcia szkoleniowe i rekreacyjne w Hali Sportowo-Widowiskowej obywają się codziennie, w dni powszednie od godziny 7.30 do 22.30 według przyjętego tygodniowego harmonogramu.

Do godziny 16.00 z usług wynajmu hali korzysta Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu.
Od godziny 16.00 obiekt udostępniany jest przede wszystkim organizacjom sportowym z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć treningowych dla własnych sekcji.
Ponadto hala sportowa jest wynajmowana zakładom pracy, osobom fizycznym i innym grupom, które odbywają tu typowe zajęcia rekreacyjne służące poprawie kondycji fizycznej.

AKTUALNOŚCI

aktualności z hali

Międzyrzecka Dziesiątka – Bieg Weterana #3Dyszki

Tegoroczne “3 Dyszki” , czyli wspólny tryptyk biegowy organizowany od kilku lat przez...

Otwarty Turniej Badmintona

W najbliższą niedzielę – 14.04.2024 r. w hali MOSiW zostanie rozegrany “Otwarty Turniej...

Wielkanocny Turniej Tenisa Stołowego.

Niedziela 24.03.2024 / godz. 11:00 Hala MOSiW – MIędzyrzecz Os. Kasztelańskie 8A Wstęp wolny !...

Międzyrzecka Liga Halowa – Finał !!!

Finał Międzyrzeckiej Ligi Halowej Piłki Nożnej MLH 2024. Już w sobotę – 09.03.2024 r. około...

Międzyrzecka Liga Halowa – PÓŁFINAŁY !

Zapraszamy wszystkich kibiców halowej piłki nożnej na półfinały Międzyrzeckiej Ligi Halowej, które...

Ferie z MOSiW 2024 !

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, jak co roku, podczas ferii zimowych organizuje zajęcia...

REGULAMIN

        REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W MIĘDZYRZECZU
 
 1. Hala widowiskowo – sportowa jest administrowana przez Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
 2. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Kierownika w oparciu o harmonogram.
 3. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Z hali sportowej korzystać mogą:
  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
  • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
  • zakłady pracy, instytucje, organizacje
  • osoby fizyczne
  • dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
  • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.
 5. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających
  • z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 6. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
  • założenie właściwego obuwia sportowego – tzw. ”halówki” (czystego, niepozostawiającego – podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych
  • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 7. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
  • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, gum do żucia, słonecznika
  • wnosić i używać sprzętu niesportowego
  • niszczyć sprzętu i wyposażenia hali
  • wprowadzać zwierząt.
 8. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
 9. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się w jego obecności.
 10. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku na hali, w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali w trakcie i po każdych zajęciach.
 11. Korzystający z hali, po zakończonych zajęciach, zobowiązani są do uporządkowania sprzętu sportowego – złożenie w miejscu przechowywania.
 12. Kierownictwo obiektu sportowego może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
 13. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 15. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych.
 16. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 18. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 19. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo  do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 20. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
 21. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa hali sportowej lub Kierownika Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

CENNIK

       WYNAJEM HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ
 
 1. Wynajmu hali widowiskowo – sportowej dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy przedstawić następujące informacje:
  • a) Osoba indywidualna powinna przedstawić następujące dane:
   • imię i nazwisko osoby wynajmującej
   • aktualny adres zamieszkania
   • numer dowodu osobistego
   • numer telefonu kontaktowego
   • szczegóły wynajmu (data, godziny, cel).
  • b) Grupy zorganizowane, kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny przedstawić następujące dane:
   • imię i nazwisko osoby wynajmującej
   • pełną nazwę i dane wynajmującego
   • szczegóły wynajmu (data, godziny)
   • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 2. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Kierownikiem MOSiW oraz ustala z kierownikiem gospodarzem obiektu lub menadżerem sportu sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
 3. Do korzystania z hali, jej urządzeń oraz sprzętu sportowego, uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika i przestrzegają ustalonych zasad w regulaminie.
 4. Ustala się, że Wynajmujący dokonuje wpłaty gotówką najpóźniej na 3 dni przed wejściem na obiekt, grupy zorganizowane opłacają za cały miesiąc z góry.
 5. Przed wejściem na halę Wynajmujący okazuje uprawnionej osobie dowód wpłaty.
 6. Nie uiszczenie opłaty w terminie, nie uprawnia do wejścia na teren obiektu, a MOSiW ma prawo do zmiany harmonogramu wynajmu hali.
 7. Wynajmujący ma obowiązek powiadomienia, co najmniej na 2 dni przed terminem wynajmu hali o odstąpieniu od wynajmu. W przypadku nie powiadomienia dokonana opłata zaliczona jest jak za odbyte zajęcia.
 8. Stowarzyszenia, organizacje i instytucje kultury fizycznej realizujące zadania gminy oraz zadania statutowe MOSiW w zakresie kultury fizycznej korzystają z hali bezpłatnie.
 
 
  CENNIK – OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2024r.

 


1)    udostępnienie
hali dla klubów, stowarzyszeń, sekcji działających w dziedzinie sportu z terenu
Gminy Międzyrzecz na cele sportowe z szatniami i widownią (za 1 godzinę):

a) hala – 45,00 zł,

b) 1/3 pow. hali – 15,00 zł;

2)    udostępnienie hali pozostałym kontrahentom na cele sportowo-rekreacyjne z szatniami i
widownią (za 1 godzinę):

a) hala – 150,00 zł,

b) 1/3 pow. hali – 50,00 zł;

3)    udostępnienie
hali pozostałym kontrahentom na imprezy np. widowiskowe z szatniami, widownią i
zapleczem (za 1 godzinę) – 230,00 zł;

4)    wynajem
kompleksowy hali z szatniami, widownią na imprezę wraz z czasem na
przygotowanie i doprowadzenie hali do stanu pierwotnego, czas nieprzekraczający
jednej doby, z zabezpieczeniem podłoża – 2 500,00 zł.

 

MOSiW

Os. Kasztelańskie 8B

66-300 Międzyrzecz

woj. lubuskie

Kontakt

Skip to content